Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

NPC liên quan

NPCGhi chú
võ lâm
Bắc Đẩu Lão Nhân
  NPC Bắc Đẩu Lão Nhân
Tương Dương (197/201)

Vật phẩm liên quan

 • Mỗi ngày vào bất cứ thời gian nào nhân vật đều có thể tham gia luyện đơn.
Vật phẩmTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bắc Đẩu 
Truyền Công Thuật
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Có thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Thu thập được thông qua tham gia các tính năng, Event
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thất Tinh Thảo
 • Nhận được từ Event.
 • Có thể: Xếp chồng, ném ra.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bách Niên 
Thất Tinh Thảo
 • Nhận được từ Event.
 • Có thể: Xếp chồng, ném ra.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Niên
Thất Tinh Thảo
 • Nhận được từ Event.
 • Có thể: Xếp chồng, ném ra

Công thức luyện đơn

 • Mỗi ngày vào thời gian bất kỳ, đều có thể luyên đơn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Công thứcVật phẩm
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

1 Thất Tinh Thảo

1 Bộ Thủy Tinh
+
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
+
1 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 5
+
Yêu cầu có ít nhất 1.000.000 điểm kinh nghiệm trong người
Bạch Chân Đơn
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

1 Bách Niên Thất Tinh Thảo 

1 bộ Thủy Tinh
+
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
+
1 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 6
+
Yêu cầu có ít nhất 1.000.000 điểm kinh nghiệm trong người

Huyết Chân Đơn
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

1 Thiên Niên Thất Tinh Thảo 
+
1 Bộ Thủy Tinh
+
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
+
1 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 7
+
Yêu cầu có ít nhất 1.000.000 điểm kinh nghiệm trong người
Huyền Chân Đơn

Mô tả các Chân Đơn

 • Khi sử dụng Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn sẽ nhận điểm kinh nghiệm tương ứng.
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bạch Chân Đơn
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 300.000.000 kinh nghiệm.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Huyết Chân Đơn
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 600.000.000 kinh nghiệm.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Huyền Chân Đơn
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 900.000.000 kinh nghiệm.

Lưu ý

 • Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.
 • Nhân vật muốn chế tạo Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn cần phải có ít nhất là 1 triệu điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi tháng chỉ sử dụng được 1 loại Chân Đơn
 • Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (cộng dồn) tương ứng với số ghi trên Chân Đơn.
 • Ngày tái sử dụng: 30 ngày từ ngày sử dụng

Tân Kiếm Hiệp