Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Cập nhật chế tạo trang bị Hồng Ảnh

Chế tạo trang bị Hồng Ảnh

Chế tạo hồng ảnh tại NPC Thợ Rèn
Nguyên liệu liên quan
  • 6 Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh (1 - 6) 
  • ( Tỷ lệ thành Công 100% )

Tân Kiếm Hiệp