Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Cập nhật Thất Sát Động.

Nội Dung Hoạt Động

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Thất Sát tại Thất Sát Động 

tiêu diệt các Thất Sát tại khu vực sự kiện sẽ nhận được các phần thưởng 

vật phẩm, trang bị vô cùng phong phú.


Bản đồ sự kiện: Thất Sát Động

Thời gian diễn ra

  • 10 giờ 40
  • 14 giờ 40
  • 19 giờ 40
  • Thời gian diễn ra mỗi lần là 15 phút.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hồng Bào Thất Sát

  • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Bào Thất Sát

  • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Bào Thất Sát

  • Vị trí: Thất Sát Động.

Phần thưởng khi tham gia hoạt động

  • Kinh nghiệm
  • Vật phẩm
  • Trang bị xanh cấp cao

Tân Kiếm Hiệp