Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Hướng dẫn tạo Bang hội

NPC Ghi chú
Sứ Giả Bang Hội

- Vị trí: (204/199) Ba Lăng Huyện

- Chức năng:

  • Thành Lập Bang Hội

- Yêu cầu lập bang:

  • 1.000 vạn lượng
  • 800 phúc duyên
  • Nhạc Vương Kiếm
  • Đẳng cấp nhân vật tạo bang từ 90 trở lên
  • Số người tham gia bang: 5 Trưởng Lão, 10 Đường Chủ, 80 thành viên

Tân Kiếm Hiệp